...jest pusty
Strona głównaRegulamin
Szybki kontakt
LASERWOOD.PL
ul. Przetnica 33
43-450 Ustroń

tel.(0048)
33 333 40 88
biuro@laserwood.pl

Waluty

Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego dla klientów będących konsumentami

(obowiązuje od 01.02.2018 r.)

1.Właścicielem Sklepu internetowego www.laserwood.pl jest:

Laserwood.pl Habdas Michał z siedzibą 34-300 Żywiec ul.Mochnackiego 35
NIP 5531228081, REGON 070755209
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ nr 2889/92 prowadzona przez  MINISTER ROZWOJU.
konto do wpłat PLN Bank Śląski PL59 1050 1096 1000 0090 9224 5878
konto do wpłat EUR kod SWIFT: INGBPLPW 60 1050 1096 1000 0097 2113 5854

Adres korespondencyjny :

LASEWOOD.PL   43-450 Ustroń ul. Przetnica 33    tel.(33) 333 40 88 e-mail: biuro@laserwood.pl 

zwanym dalej Sklep internetowy lub Sprzedawca.

2.Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.laserwood.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.
W celu realizacji zamówienia/usługi działając na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyraża Pan/ Pani zgodę na na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Laserwood.pl Habdas Michał z siedzibą 34-300 Żywiec ul.Mochnackiego 35 NIP 5531228081
Szczegółowe informacje o RODO

3.Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.laserwood.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

4.Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.Korzystanie ze sklepu internetowego www.laserwood.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

5.1.Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia, które to koszty wysyłki i obsługi są podane w cenniku umieszczonym na stronie internetowej a który to cennik stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5.2.W transakcjach wewnątrzwspólnotowych UE z celu zastosowania odpowiedniej stawki Vat Sprzedawca zastrzega sobie prawo do otrzymania od Klienta zagranicznego potwierdzenia nadania NIP UE "europejski numer VAT".  .

5.3.Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

6. W przypadku niektórych towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia na towar którego ilość nie spełnia minimum logistycznego do uruchomienia produkcji i naraziłoby Sprzedawcę na stratę.

7.Płatności można dokonywać w następujący sposób:

- Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki za pobraniem lub przy odbiorze osobistym. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem

- Przelewem bankowym - przelew należy wysłać niezwłocznie na konto wskazane w otrzymanym e-mailu, zaraz po zawarciu umowy lub w terminie ustalonym indywidualnie.

- Płatność może być zrealizowana za pośrednictwem systemu szybkiej obsługi płatności. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia.

8.Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty.Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system i dodatkowo potwierdzony e-mailem na adres Kupującego. Klient ma prawo zmienić złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny lub e-mailowy lub osobiście.

9.Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi paczki zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej, który to cennik stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Paczki wysyłane będą firmą kurierską.
Istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez Klienta firmę kurierską z którą ma Klient podpisaną umowę. W tym przypadku koszty w całości pokrywa Kupujący.
W przypadku nie podjęcia przez Kupującego paczki z paczkomatu lub od kuriera w ciągu 48 godzin paczka wraca do nadawcy. W tym przypadku firma kurierska obciążą nadawcę dodatkowymi kosztami a paczka jest do odbioru w siedzibie firmy Laserwood.pl 43-450 Ustroń ul.Przetnica 33 . Aby doszło do ponownej wysyłki Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez nadawcę plus ponownej opłaty za koszty wysyłki.

10.W razie stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki , Kupujący/Klient ma prawo sporządzić protokół uszkodzenia. Ponadto kupujący powinien powiadomić sprzedawcę o fakcie uszkodzenia zawartości przesyłki, wiadomością e-mail na adres: biuro@laserwood.pl , bądź też dokonać tego powiadomienia w innej formie. Reklamacja będzie przez Sklep internetowy niezwłocznie rozpatrzona, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia.

11. Sklep internetowy jest gwarantem towarów. Warunki są udostępniane przy towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

12.Sprzedawca dostarcza rzeczy i usługi bez wad.

13.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

14.Reklamację z tytułu rękojmi należy zgłaszać wiadomością e-mail na adres: biuro@laserwood.pl , bądź też dokonać tego powiadomienia w innej formie na adres:  LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.Przetnica 33 .Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez kupującego lub też udzielana jest kupującemu w formie pisemnej.

15.Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru  lub nagłą ich zmianę. Niemniej w każdym przypadku gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością- Konsument (Zleceniodawca), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie (14) czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

16.Szczegółowe informacje odnoszące się do uprawnień Kupującego będącego Konsumentem w związku z odstąpieniem od umowy zawarte są poniżej pod tytułem : INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

17.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
18.Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy jak również Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
- Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów)
- Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl.
19. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego jest :
LASERWOOD.PL  Habdas Michał  34- 300 Żywiec ul. Mochnackiego 35
NIP :  PL5531228081
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Żywcu pod numerem 2889/92.
Adres korespondencyjny :
LASERWOOD.PL   43-450 Ustroń ul. Przetnica 33   tel.(33) 333 40 88 e-mail: biuro@laserwood.pl
Podanie przez Klienta jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane Klientów sąprzechowywane przez Administratora danych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu internetowego, tj. w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.
21. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

22.Sprzedawca wykonuje wizualizacje jak też wypożycza  wzory Klientom. Sprzedawca wystawia Fakturę Vat na wypożyczony wzór z terminem płatności 30 dni. Jeżeli przed upływem tego terminu wzór zostanie odesłany przez Klienta , Sprzedawca wystawia Korektę Faktury Vat. Po upływie w/w terminu Klient zobowiązany jest do uregulowania płatności za wzór. Koszt dostawy i ewentualnego zwrotu wzoru pokrywa Klient.

23.Klient oświadcza że posiada wszelkie prawa do zatwierdzonych znaków, które Sprzedawca umieszcza na produktach i ewentualne roszczenia osób trzecich nie będą obciążały Sprzedawcę. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedawcę produktów we własnych materiałach reklamowych, na stronie www.laserwood.pl , jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Klienta.

24.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

25.Zamówienia indywidualne będą realizowane po opłaceniu 30% wartości BRUTTO tego zamówienia.W szczególnych przypadkach Wykonawca/Sprzedawca może zażądać 100% przedpłaty.

26.Sprzedawca nie odpowiada za wykonanie prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe.

27.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.  

28.Zawartość strony internetowej www.laserwood.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu sklepu Laserwood Online oraz treści w nim zawarte należą do firmy LASERWOOD.PL Habdas Michał. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.laserwood.pl bez zgody właściciela jest zabronione !!!

29.Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.laserwood.pl

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia ich na stronie www.laserwood.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia, chyba, że nowe zapisy regulaminu są dla klienta korzystniejsze.

30.Celem uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Kupującego/Zleceniodawcy będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Załączniki:

- informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy,

- cennik kosztów wysyłki towaru,

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, dla pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.Przetnica 33 lub na adres e-mail: biuro@laserwood.pl Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór poniżej ) , jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Towar powinien być zwrócony na adres:LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.PRZETNICA 33

8. Jako konsument będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy której przedmiotem jest rzecz, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości:

- dla towarów o wadze do 30 kg do 20 zł brutto,

- dla towarów o łącznej wadze do 600 kg umieszczonych na palecie do 220 zł brutto

9. Jako konsument odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.ZWROT PRODUKTÓW WYKONYWANYCH NA ZAMÓWIENIE

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. produkty zamawiane przez internet, a realizowane na indywidualne zamówienie, a więc według wzoru zamawiającego, jego indywidualnych potrzeb, nie podlegają zwrotowi w trybie stosowanym dla innych produktów.

.......................................................................................................................

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                                                   ..........................................
                                                                                Miejscowość, data
.............................................
.............................................
............................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (-ów)
                                              Nazwa i adres przedsiębiorcy:
                                     LASERWOOD.PL Habdas Michał
                                                      34-300 Żywiec ul.Mochnackiego 35
                                             Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
                                            pod nr 2889/92 w Żywcu NIP: PL5531228081
                                   Adres korespodencyjny:
                                           LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.PRZETNICA 33
                               tel. (33) 333 40 88
                                  Adres e-mail: biuro@laserwood.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*)........................................... niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

................................................................................................................

Umowy dostawy następujących rzeczy(*).....................................................................

Umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie

następującej usługi (*)

................................................................................................................

Data zawarcia umowy (1) /odbioru (2)

(*).............................................................................

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży

za pośrednictwem rachunku bankowego numer  (3) :

...........................................................................................................................

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz zwracany towar

(o ile charakter towaru na to pozwala) należy wysłać na adres:

LASERWOOD.PL 43-450 Ustroń ul.PRZETNICA 33

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru LASERWOOD.PL wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Sprzedawcy na powyższy adres.
..........................................
Data i Podpis(-y) konsumenta(-ów)
(*) Niepotrzebne skreślić.
(1)Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.
(2)Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.
(3)Numer rachunku konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od umowy sprzedaży.
Nie wypełniać w przypadku nie wyrażania zgody.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.